Informácie o zbraniach

Každá zbraň musí mať tlakovú skúšku, overovanie zbrane zabezpečuje autorizovaná osoba. Zákon č.190/2003 o zbraniach a strelive jasne stanovuje dobu platnosti skúšky podľa druhu zbrane. Tu nájdete zoznam skúšobní zbraní.

§ 38

(1) Držiteľ zbrane je povinný do 60 dní od výzvy policajného útvaru predložiť zbraň na jej overenie autorizovanej osobe, ak policajný útvar pri kontrole zistil, že od posledného overenia uplynula lehota 10 rokov pri krátkej guľovej zbrani, 15 rokov pri dlhej brokovej zbrani a 20 rokov pri dlhej guľovej zbrani alebo kombinovanej zbrani, alebo ak je dôvodné podozrenie zo zlého technického stavu zbrane.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na zbrane držané na zberateľské účely.

(3) Autorizovaná osoba zasiela najneskôr do desiateho dňa v mesiaci zoznam overených zbraní za uplynulý mesiac ministerstvu; v oznámení uvedie druh zbrane, značku zbrane, typ zbrane, kaliber zbrane a výrobné číslo zbrane, výsledok overenia zbrane a osobné údaje držiteľa zbrane, u fyzickej osoby – podnikateľa obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo a u právnickej osoby jej názov, sídlo a identifikačné číslo.

Priebeh skúšky:

 • vstupná prehliadka zbrane:
  prijímací technik zaregistruje identifikáciu držiteľa zbrane a skontroluje spôsobilosť zbrane k vykonaniu skúšky.
 • vykonanie skúšky:
  obsluha premeria predpísané parametre zbrane a vykoná pevnostnú (tlakovú) skúšku.
 • odovzdanie zbrane a protokolu o výsledku skúšky:
  Odovzdanie zbraní držiteľovi po vykonaní skúšky prebieha v poradí, v akom boli zbrane doručené.
  Čas potrebný na vykonanie skúšky závisí od celkového množstva zbraní prijatých na skúšku. (zvyčajne menej ako 1 – 2 hodiny)
  Využite možnosť telefonicky sa objednať, najmä pri doručení väčšieho počtu zbraní.

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz držiteľa zbrane
 • zbrojný preukaz

Pri hromadnom doručení zbraní kompetentnou osobou postačia kópie týchto dokumentov od všetkých držiteľov alebo zápisy doručiteľa v knihe zbraní.

Cenník :

Guľobrok 32,00.-€
Troják 32,00.-€
Guľová kozlica 32,00.-€
Guľovnica 24,00.-€
Malokalibrovka 16,00.-€
Broková dvojka 24,00.-€
Broková jednotka 22,00.-€
Revolver 28,00.-€
Pištoľ 18,00.-€

Na poľovné účely nie je možné držať automatickú alebo poloautomatickú zbraň, ktorá pojme do zásobníka viac ako dva náboje. Z praxe poznáme takzva­ný brokový automat, ktorý pojal do zásobníkového zariadenia tri a viac nábojov. Používať takúto zbraň na lov už nie je možné. Podľa nového zákona o poľovníctve sa použitie takejto zbrane považuje za zakázaný spôsob lovu a ulovenie zveri s jej pomocou sa považuje za pytliactvo. Ak chce majiteľ s takou­to zbraňou poľovať, musí ju dať technicky upraviť. Zákon nedefinuje technickú úpravu, je to na odborníkoch zaoberajúcich sa puškárstvom. Podľa zákona poľovník ani nemôže nadobudnúť na poľovné účely poloautomatickú zbraň na viac ako dva náboje.