Domáci poriadok PZ Zázrivá

Domáci poľovnícky ploriadok PZ Zázrivá – kliknutím na link stiahnete do PC vo formáte Word

Domáci poriadok Poľovníckeho združenia Zázrivá

Poľovnícke združenie Zázrivá

po prejednaní prijíma tento Domáci poľovnícky poriadok, ktorý je záväzný pre každého člena PZ ako aj hosťa PZ Zázrivá v doprovode člena PZ.

Členovia PZ Zázrivá a zároveň členovia SPK sa ďalej riadia zákonnými ustanoveniami upravujúcimi výkon práva poľovníctva, predovšetkým, zákon upravujúci výkon práva poľovníctva č. 274/2009 Z.z., vyhláška č. 344/2009, ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve, zákon o nájme poľnohospodárskych pozemkov č. 504/2003 Z.z., zákon č. 396/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 504/2003 Z.z., Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti, zákon 352/2009 Z.z. Hygienické požiadavky na priamy predaj, voľne žijúcej zveri a zveriny z nej. Poľovnícky poriadok, Príloha č. 2 k stanovám SPK ako aj Etický kodex poľovníka, Príloha č. 1 k stanovám SPK a tiež dodržiavaním poľovníckych zvykov a tradícií.

Účelom Domáceho poriadku je podrobne upraviť práva a povinnosti členov i orgánov PZ k uplatneniu výkonu práva poľovníctva, ktoré vyplývajú zo stanov SPZ. Stanovy PZ a Domáci poriadok tvoria jeden organizačný celok. Všetci členovia i orgány PZ sú povinní ich dodržiavať, riadiť sa nimi a uplatňovať ich v súlade so zásadami morálky v zmysle zákona č. 275/2009 Z. z.

Všeobecné ustanovenie

 1.   Činnosť PZ je zabezpečovaná prostredníctvom svojich orgánov. O záležitostiach zásadného charakteru v PZ rozhoduje na návrh výboru členská schôdza, vo vymedzenom rozsahu a v neodkladných prípadoch výbor PZ. V prípadoch, ktoré neznesú odklad môže urobiť potrebné opatrenia predseda PZ s tajomníkom PZ, vo veciach poľovníckeho hospodárenia jeden z nich s poľovníckym hospodárom a vo finančných veciach s finančným hospodárom. O vykonaných opatreniach v najbližšom možnom termíne informujú výbor a členskú schôdzu PZ, ktorú požiadajú o schválenie vykonaných opatrení. Ak príslušný orgán takéto opatrenia neschváli, strácajú platnosť.
 2. Členstvo v PZ Zázrivá je dobrovoľné. Z členstva vyplýva, že práva z tohto členstva vychádzajú v prvom rade zo splnených povinností. Žiadosť záujemcu o členstvo, výbor PZ prerokuje a so svojím stanoviskom oboznámi členskú schôdzu PZ. Ak VČS nadpolovičnou väčšinou všetkých členov a to formou tajného hlasovania, rozhodne žiadateľa prijať ako kandidáta na prijatie za riadneho člena PZ, začína od dátumu uznesenia z VČS, na ktorej bol prijatý, plynúť 12 mesačné obdobie čakateľstva. V tejto dobe bude pridelený do pracovnej skupiny a poverený starší poľovník – vedúci, bude o jeho činnosti viesť záznam, ktorý bude priebežne predkladať na výborové schôdze PZ, najmenej však 2 x do roka.
 3. Kandidát počas kandidátskej doby sa stará o zver a poľovnícke zariadenia podľa pokynov poľ. hospodára /PH/ a prideleného vedúceho, zúčastňuje sa spoločných poľovačiek spravidla ako honec.
 4. Ak je kandidát držiteľom poľovne upotrebiteľného psa /PUP/, (durič, brlohár, farbiar, stavač) môže mu byť v období čakateľstva, vystavená povolenka na lov holej úžitkovej zveri a diviačej zveri (diviača, lanštiak) podľa plánu lovu a rozhodnutia poľ. hospodára, vždy však v doprovode iného člena, ktorý je členom PZ Zázrivá.
 5. Ak sa čakateľ v období čakateľskej doby 12 mes. neprevinil proti ustanoveniam tohto organizačného poriadku, nebol po celú dobu čakateľstva disciplinárne riešený a plnil si pridelené úlohy k spokojnosti prideleného vedúceho, po uplynutí čakateľskej lehoty v trvaní jedného roka, bude čakateľ v prípade jeho žiadosti o prijatie za riadneho člena PZ Zázrivá, prehodnotený výborom PZ a doporučený alebo nedoporučený členskej základni na prijatie za člena PZ. Členom PZ Zázrivá sa čakateľ stáva len v prípade schválenia jeho žiadosti o prijatie za riadneho člena PZ schválením nadpolovičnou väčšinou všetkých členov PZ na VČS tajným hlasovaním. A to iba v tom prípade, ak nie je naplnený maximálny počet členov PZ Zázrivá s ohľadom na výmeru poľ. revíru. Ak je stav členskej základne naplnený, kandidátska doba pokračuje o ďalšie obdobie, ak kandidát má záujem o členstvo v PS.
 6. Prijímanie kandidátov za člena PS sa koná jedenkrát ročne na výročnej ČS.

Novoprijatý člen PZ

1) Bude na dobu jedného roka pridelený staršiemu členovi, ktorý ho oboznámi s revírom, jeho hranicami, poľovníckymi zariadeniami, so spôsobom obhospodarovania revíru, lovom zveri a ostatnými zvykmi a tradíciami PZ. To znamená, že novoprijatý člen PZ v prvom roku loví iba v prítomnosti tzv. „krstného otca“, ktorého mu pridelí výbor PZ so získaným súhlasom navrhovaného.

2) Novoprijatému členovi PZ vzniká právo na vystavenie povolenky na lov  všetkej trofejovej zveri bez rozdielu veku a pohlavia podľa plánu lovu, ak má splnené ostatné záväzky voči PZ. Právo nie je nárokové.

3) Prednostné právo prijatia za riadneho člena PZ má vlastník poľovných pozemkov a zamestnanec –  v zmysle zmluvy o nájme poľovného revíru medzi majoritným prenajímateľom – Urbáru, pozemkové spoločenstvo Zázrivá a PZ Zázrivá. Novoprijatý člen PZ Zázrivá je povinný podľa usmernenia výboru PZ zabezpečiť si poľovne upotrebiteľného psa. Na túto povinnosť sa vzťahuje uznesenie členskej schôdze PZ Zázrivá z predošlého obdobia.

4) Členstvo je právoplatné od podpísania Stanov PZ a Domáceho poriadku PZ Zázrivá a zaplatení členského príspevku a  majetkového podielu,  do 30 dní od podpisu Stanov PZ. Výška jednorázového členského príspevku je 50 Eur. Tento príspevok zostáva v účtovníctve PZ aj po skončení členstva v PZ.  Určenie majetkového podielu  pripadajúceho na jedneho člena PZ – jeho výška sa vypočíta na základe výsledku hospodárenia PZ z účtovnej uzávierky predošlého roka

 

Zánik členstva

– okrem dôvodov uvedených v Stanovách PZ Zázrivá:

a/ pri hrubom, alebo opätovnom porušení interných predpisov.

b/ porušovaním základných zásad etiky spolunažívania, neodôvodeného osočovania, ohovárania člena PZ alebo výboru PZ, neodôvodeného podnecovania a vyslovenia nedôvery členom PZ i funkcionárom PZ.

c/ pri zistenom a usvedčenom konaní proti záujmom PZ, najmä podnecovaním ostatných členov PZ alebo samostatným, či skupinovým  vyvíjaním činnosti k tomu, aby združenie zaniklo, rozdelilo sa, prípadne sa vytvorilo nové združenie na úkor terajšieho revíru.

d/  neplnením uznesení a rozhodnutí orgánov PZ.

e/  úmrtím člena PZ

f/ o vylúčení člena rozhoduje členská schôdza na návrh výboru PZ tajným, alebo verejným hlasovaním.

 Zásady budovania jednoty PZ

 1. a) starostlivosť o zver jej ochrana a zušľachťovanie, lov v medziach Plánu chovu a lovu. Predovšetkým usmerňovaním lovu k úrovni NKS, za účelom trvalého znižovania výšky škôd spôsobených zverou na poľnohospodárskych a lesných kultúrach.
 2. b) starostlivosť o poľovný revír a jeho spoločné zariadenia (posedy, krmelce, zásypy, chodníky, kalištia, chata, budovy…a iné)
 3. c) upevňovanie a prehlbovanie priateľstva, medziľudských vzťahov a lojality medzi všetkými členmi a to prejavom vzájomnej úcty a rešpektu.
 4. d) usilovanie o prosperitu a zachovanie jednoty PZ Zázrivá a to lojálnym správaním sa k prenajímateľom poľovného revíru.
 5. e) vytváranie podmienok na zefektívnenie finančnej politiky PZ:
 • organizovaním a účasťou na rôznych podujatiach v rámci obce, resp. okresu.
 • účasť poplatkových hosťov na poľovačkách.

Práva a povinnosti

 • okrem práv vymedzených v Stanovách PZ má člen PZ tieto práva:
 1. Práva členov:
 2. a) Každý člen PZ má právo zúčastňovať sa na výkone práva poľovníctva, (ďalej už len VPP) individuálne ako aj na spoločných poľovačkách na základe povolenky na lov.
 3. b) Používať spoločne budované poľovnícke zariadenia za účelom VPP.
 4. c) Právo pobytu v účelových zariadeniach, za podmienok predchádzajúcej dohody z poverenou osobou.
 5. d) Člen – držiteľ PUP, alebo psa v príprave na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, ktorý je v majetku PZ, má nárok na náhradu výdavkov podľa nižšie uvedenej čiastky.
 6. e) Člen PZ má nárok na prídel diviny v odsúhlasenom množstve po splnení záväzkov a pohľadávok voči PZ.
 7. f) Člen PZ, ktorý sa zúčastní úspešnej spoločnej poľovačky má nárok na prídel diviny.

g/  Zúčastňovať sa na všetkých kultúrnych, spoločenských a ostatných podujatiach organizovaných PZ.

h/ Ponechať si všetky trofeje zveri a nájdené zhody parožia, ktoré získal podľa poľovníckych  noriem a zvyklosti.

i/ Ponechať si všetky kože z ulovených šeliem.

 Povinnosti členov PZ:

 • okrem povinnosti uvedených v Stanovách PZ má člen PZ tieto povinnosti:

1) Povinnosti členov:

 1. a) Každý člen je povinný zúčastniť sa členských schôdzí, brigád, spoločných poľovačiek, spoločenských kultúrnych akcii, ako aj ostatných spoločenských podujatí, vrátane kontrolných strelieb a tiež poľovníckej tanečnej zábavy.
 2. b) Zaplatiť ročný členský príspevok, sankčné poplatky, účelové príspevky pre PZ , do stanoveného termínu max. do 30 dni od poslednej VČS.
 3. c) Každý člen je povinný zúčastňovať sa na príprave krmiva na prikrmovanie v čase núdze. Čas núdze podľa zak. č. 274/2009 je od 1.11. do 1.3.
 4. d) Každý člen je povinný starať sa o pridelené zariadenia, (krmelce , násypce a soliská) tak, aby v čase núdze boli dostatočne doplňované krmivom, vhodným na prikrmovanie. Mimo času núdze boli dostatočne zásobované kamennou soľou. Do 15. mája budú krmné zar. vyprázdnené a vydezinfikované vhodným dez. prostriedkom, tak ako aj ich okolie min. však v okruhu 5 m od zariadenia.
 5. e) Člen PZ je povinný po rane, kedy zver odskočila, označiť nástrel a prejsť po stope ak sa dá vizuálne sledovať, cca 50 až 100m. Po stope nezbiera striž srsť, kosti a ďalšie znaky postrelenia zveri. Ak kus, za dodržania týchto zásad nedohľadal, označí poslednú farbu.
 6. f) Postrelenie raticovej zveri, hlasiť osobne, alebo telefonický ihneď poľovnému hospodárovi, najneskôr však do 2 h po rane. V prípade jeho nezastihnutia predsedovi, resp. členovi výboru PZ.
 7. g) Ak člen PZ strieľal smerom na zver, a zver z nástrelu odskočila a splnil si podmienku v bode g), je povinný tento nástrel overiť a to vždy PUP, ktorý má splnené podmienky na dohľadávanie, ( PF, IHF, FSMP, FSD, SD, DSJ, MDSJ), toho druhu zveri na ktorý strelec strieľal a to aj vtedy ak zver ranu neznačila a ani pri overení nástrelu strelec nenašiel žiadne známky zásahu (farbu,striž, srsť, kosť).
 8. h) Dopravu vodiča so psom na nástrel, do revíru a z revíru a tiež náklady spojené s dohľadávkou, zabezpečí strelec na vlastné náklady. Majiteľ psa je povinný na požiadanie takýto nástrel overiť, avšak bez nároku na finančné vyrovnanie. Vždy má prednosť PUP člena PZ, až v prípade nedostihnuteľnosti člena PZ, strelec môže zabezpečiť psa v držbe člena iného PZ.
 9. i) Zriaďovanie súkromných poľovníckych posedov je zakázané. Ak však člen o tomto úmysle, ešte pred započatím budovania takéhoto zariadenia, oboznámi výbor PZ, výbor odsúhlasí takýto kazateľnicový posed a stavbu zaznačí do zjednodušeného nákresu mapky poľovného revíru, čo mu vyplýva zo zákona 274/2009 Z.z., Budovaním posedu sa nesmie zasahovať do kmeňov vegetácie. Takto vybudovaný a vopred nahlásený posed, výboru PZ, slúži členovi PZ k individuálnemu lovu zveri. Každý posed vo výmere poľovného revíru PZ , je zariadením v majetku PZ Zázrivá.   Použitie prenosného, kovového skladačkového rebríkového posedu je povolené. Všetky stavby a poľovnícke zariadenia  podliehajú súhlasu vlastníkov poľovných pozemkov tvoriacich revír PZ Zázrivá. Zariadenie bude vkusné a s takých materiálov, aby nenarušovalo celkovú atmosféru okolitej prírody.
 10. j) Povinnosťou každého člena PZ je dodržiavať poľovnícke zvyky a tradície ku ktorým okrem iných patrí aj kultúra obliekania. Každý člen zúčastnený na spoločných akciach (spol. poľovačka, strelby, chovateľská prehliadka, kynologické podujatia, schôde, ples a iné), okrem brigád, je povinný byť poľovnícky ustrojený. Za hrubé porušenie etiky obliekania môže byť člen bezodkladne vykázaný so spoločnej akcie.
 11. k)  Podrobiť sa rozhodnutiu orgánov PZ a plniť ich uznesenia.
 12. l)  Dodržiavať schválené „Zásady používania chaty“.
 13. m)  Venovať zvýšenú pozornosť likvidácii túlavých psov a mačiek a lovu „škodnej zveri“.
 14. n)  Zúčastňovať sa brigád organizovaných výborom PZ. Každý člen je povinný odpracovať brigády na zalesňovaní pre Urbár PS Zázrivá ak o brigády Urbár PS Zázrivá požiada. Povinnosť sa vzťahuje aj na účasť na brigádach organizovaných výborom PZ na poľovníckej chate, resp. v revíri. Počet povinných brigád sa stanoví každý rok podľa potreby vykonania prác. Na neúčasť na brigáde pre Urbár PS Zázrivá pri zalesňovaní, sa vzťahuje povinnosť úhrady do pokladne 25 Eur za jednu brigádu.  Povinnou je taktiež účasť na organizovaní tanečnej zábavy – neúčasť sa hradí do pokladne PZ sumou ktorá sa stanoví matematickým prepočtom z čistého zisku podujatia,  prepočítaného na počet prítomných členov, ktorí podujatie zabezpečili.  Členovia PZ sa v prípade výzvy zo strany výboru PZ zúčastňujú kultúrnych resp. náboženských podujatí s cieľom reprezentácie PZ Zázrivá na verejnosti. Účasť je hodnotiacim kritériom aktivity člena PZ pri prideľovaní povoleniek k lovu.
 15. o)    Členovia PZ sú vo vlastnom záujme povinný oboznamovať sa s platnými zákonmi a predpismi, ktoré sú povinný dodržiavať pri výkone práva poľovníctva.
 16. p)    Každý člen PZ je povinný aktívne sa zúčastňovať na celkovom živote a konaní PZ. Svojím vystupovaním a správaním upevňovať vzťahy vo vnútri PZ a robiť dobré meno PZ a poľovníctvu vôbec.
 17. r)    Neospravedlnená neúčasť na členských schôdzach, spoločných poľovačkách a brigádach, ako i na iných spoločenských  podujatiach PZ, je považovaná za neplnenie si základných povinnosti člena PZ.
 18. s)    Ospravedlnenie neúčasti na členských schôdzach PZ, spoločných poľovačkách, spoločných brigádach a ostatných spoločenských podujatiach posúdi výbor PZ. Neúčasť členov výboru posúdi predseda PZ. Neúčasť sa oznamuje vopred a včas predsedovi, poľov. hospodárovi, alebo tajomníkovi PZ, prípadne členovi výboru PZ.

t/ poznať hranice revíru a poľovnícke zariadenia v ňom.

u/ nosiť so sebou okrem príslušnej výbavy poľovníka na poľovačku aj povolenie na lov zveri, zbrojný preukaz, poľovný lístok, preukaz zbrane, značku a po odstrele raticovej zveri, alebo veľkej šelmy túto označiť  a zapísať do povolenia na lov zveri.

v/ zachovávať poľovnícke zvyklosti a tradície, poľovať iba na tú zver, na ktorú má povolenie na lov zveri, dodržiavať kritéria výradového odstrelu.

z/ plniť príkazy členov výboru PZ v záležitostiach ich kompetencií, plniť príkazy poľovníckeho hospodára podľa zásad riadneho poľovníckeho hospodárenia a lovu.

x/ loviť zver škodnú a z tejto najmä túlavých psov a mačky podľa platných predpisov,   starať sa  o pridelené poľovnícke zariadenia tak, aby slúžili svojmu poslaniu.

y/ po skončení platnosti povolenia na lov zveri, sa spolu so značkou vracajú hneď poľovníckemu hospodárovi.

q/ nájdenie uhynutej zveri hlásiť poľovníckemu hospodárovi a konať podľa jeho pokynov.

w/   predložiť riadne upravené poľovné trofeje na chovateľskú prehliadku podľa pokynov poľovníckeho hospodára.

Kynológia

 1. Za držanie poľovne upotrebiteľného psa, ak o to chovateľ požiada, náleží držiteľovi v jednom poľovníckom roku, jednorazový finančný príspevok na výživné, očkovanie, predvedenie psa ku kontrole a pod., ak sa pravidelne zúčastňoval spoločných poľovačiek, dohľadávok a ďalších aktivít, kde je týmto Domácim poriadkom stanovená potreba PUP, vo výške:
 2. a) Veľké plemeno (Stavače a Hann. farbiari presahujúci 50 cm v kohútiku) = 50,- €.
 3. b) Stredné plemeno ( duriče – Slov. kopov, Alpský jaz. durič, a ďalšie plemená duričov, nepresahujúce výšku v kohútiku do 50 cm) = 40,- €.
 4. c) Malé plemeno (Teriery a jazvečíky nepresahujúce výšku v kohútiku do 35 cm) = 30,- €.
 5. Za úspešné predvedenie psa na skúške, preplatí PZ držiteľovi psa (cestovné, štartovné), náklady v plnej výške, po predložení dokladu o absolvovaní skúšky na ktorej pes získal PU, ak o to požiada. Tiež chovateľ PUP má nárok na preplatenie iných nákladov v súvislosti s predvedením psa ku kontrole, resp. s očkovaním ak o to požiada.
 6. Za psy, ktoré sú v majetku PZ zodpovedá držiteľ, ktorému je pes zverený.
 7. Kontrolu prevádza kynologický referent priebežne. Člen je zodpovedný za zverený majetok a v prípade straty, zanedbania výživy, úhynu z nedbanlivosti bude PZ vyžadovať náhradu spôsobenej škody.
 8. Držiteľ oznámi kynologickému referentovi záujem predviesť psa na skúšky PU a o výsledku absolvovanej skúšky bude informovať kyn. referenta.
 9. Výbor môže krátiť výživné, ak podmienky uvedené v tomto domácom poriadku nebudú splnené, alebo budú splnené, ale len čiastočne.
 10. Ak člen PZ ktorý má povinnosť v zmysle predošlých ustanovení zabezpečiť a chovať poľovne upotrebiteľného psa pre potreby PZ nemôže z objektívnych dôvodov chovať psa, má možnosť jednorázovej úhrady vo výške 500 Eur do pokladne PZ. Tieto finančné prostriedky môžu byť použité na nákup psa – šteňaťa členovi PZ, ktorý má záujem o chov psa podľa pokynu výboru PZ a potreby PZ. Takýto pes po dobu 5 rokov musí byť k dispozícii potrebám PZ a nesmie byť predmetom predaja, výmena a pod., bez súhlasu výboru PZ a členskej schôdze.

Právo a povinnosť držiteľa PUP

Majiteľ, držiteľ a tiež chovateľ poľovníckeho plemena, ktoré je vo výcvikovom štádiu prípravy na skúšky poľovnej upotrebiteľnosti, ako aj už držiteľ PUP,  má povinnosť ako aj právo na udržiavanie poľovníckeho plemena v pracovnej výkonnosti.

Dochádzka do revíru

 1. Individuálny vstup do poľovného revíru so zbraňou je možný len na základe vydaného „Povolenia na poľovačku“ a po zapísaní sa do knihy návštev. Do knihy návštev sa člen PZ zapisuje vždy, keď začína pochôdzku revírom. Pri každom novom vstupe do poľovného revíru (aj v tej istej časti, v ten istý deň) je potrebné vykonať záznam v knihe návštev. Zápis do knihy návštev je možné vykonať len v deň návštevy poľovného revíru.
 2. Pri vstupe do revíru sa do knihy návštev zapisuje: meno a priezvisko člena, dátum a presný čas vstupu, miesto revíru, prípadne ďalšie skutočnosti (prítomnosť ďalšej osoby, poľovníckeho psa, oprava poľovníckeho zariadenia, prikrmovanie, zber zhodov a pod.). Pri zápise do knihy návštev v čase splnu mesiaca vo večerných hodinách je povinný člen PZ napísať aj miesto posedu, alebo presné miesto, kde a dokedy sa bude nachádzať !
 3. Pri odchode z revíru sa do knihy návštev zapisuje : presný čas a účel použitia poľovnej zbrane, počet výstrelov, úspešnosť streľby ( -druh zveri ulovenej, poranenej a nedohľadanej, jednoznačne nezasiahnutej) a ďalšie dôležité skutočnosti zistené v revíri (výskyt poranenej zveri, výskyt škodlivej zveri, neznáme osoby či výstrely v revíri, nenaplnené kŕmne zariadenie, poškodené poľovnícke zariadenie a pod.).
 4.  Člen poľovnej alebo lesnej stráže, ktorý vstupuje do revíru za účelom výkonu tejto funkcie, nemusí zapisovať svoj vstup do revíru do knihy návštev, ak svoju návštevu vopred oznámi poľovnému hospodárovi. Prípadné použitie poľovníckej zbrane pri výkone funkcie, či pri  likvidácii škodlivej zveri, ako aj ďalšie skutočnosti podľa čl. III, bod 3 tohto DP, je  pri odchode z revíru povinný zapísať do knihy návštev.
 5. Kniha návštev revíru je umiestnená na budove Urbáru PS Zázrivá.
 6. Člen, ktorý bude pristihnutý pri love v inej lokalite ako je zapísaný v knihe vychádzok, bude za tento priestupok sankcionovaný odobraním povolenky na poľovačku. Výnimku tvorí iba ak člen dohľadáva postrelenú zver a túto skutočnosť predtým oznámil poľ. hospodárovi.
 7. Každý člen musí zapísať každú ulovenú zver raticovú zver do povolenky, a to aj uhynutú pokiaľ je ako taká zužitkovania schopná, (zužitkovania schopná je aj vtedy, ak nie je vhodná na ľudskú spotrebu a použijeme ju ako krmivo pre psov)  .
 8. Každý člen po návrate z revíru informuje poľovného hospodára o ulovení raticovej zveri a to osobne s priamou kontrolou úlovku, alebo telefonicky s dohovorom o kontrole úlovku. V jeho neprítomnosti predsedovi PZ, v ich neprítomnosti – tajomníkovi PZ . Strelec je povinný ulovenú /aj uhynutú/ raticovú zver a veľkú šelmu označiť značkou predpísaným a zákonným spôsobom.
 9. V prípade postrieľania zveri je príslušný poľovník povinný vykonať, resp. zabezpečiť jej dohľadanie podľa zákona 274 zo 16.júna 2009 a vyhlášky 344 MPSR zo dňa 10 augusta 2009. Strelec je povinný osobne sa zúčastniť dohľadávky spolu s vodičom psa. Pre zanedbanie tejto povinnosti v prípade škody bude výbor PZ požadovať jej náhradu
 10. Záznamy v Knihe návštev revíru sa vykonávajú len osobne, kľúč od knihy návštev je zakázané zveriť nečlenovi PZ.
 11. Pri poľovaní za splnu mesiaca, v deň splnu mesiaca, ako aj dve noci pred a dve noci po tejto noci a to len za jasných mesačných nocí a s použitím výkonnej pozorovacej optiky a streleckej optiky, je člen po opustení stanovišťa povinný si svietiť vreckovým svietidlom.
 12. Zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nedovoľuje lov zveri s malokalibrovkou s okrajovým zápalom a teda pohyb poľovnom revíri s takouto zbraňou sa zakazuje. Takáto zbraň slúži iba na športovú streľbu a to na strelnici uznanej okresným balistikom.
 13.  Na raticovú prežúvavú zver je možné poľovať len spôsobmi lovu určenými zákonom o poľovníctve a vykonávacími predpismi. Poľovanie na diviačiu zver je možné individuálnym spôsobom lovu (posliedkou, postriežkou a nadháňkou). Poľovanie na diviaky nadháňkou  sa povoľuje len na plánovaných spoločných poľovačkách uvedených v pláne spoločných poľovačiek. Na diviaky je možné poľovať aj na návnade, avšak iba mimo obdobia núdze (1.11. – 1.3.). Vnadiská musia byť vyznačené na mape revíru a ostatná raticová zver musí mať k nim sťažený prístup.
 14. Poplatkový odstrel sa riadi podľa osobitných pravidiel uvedených v tomto DPP.
 15.   Odstrel úžitkovej a škodnej zveri v revíri PZ sa môže vykonávať len v zmysle platného právneho poriadku SPZ.
 16.   Návštevu revíru s poľovnou zbraňou môže člen uskutočniť len pri splnení príslušných ustanovení interných predpisov PZ.
 17. Mimoriadny odstrel v čase ochrany vykonávajú len členovia výboru PZ.
 18. Poľovnícky hospodár nevydá povolenie na lov zveri členovi PZ, ktorý si nesplnil povinnosti voči PZ, ktorý má odobratý zbrojný preukaz, ktorý je v štádiu vyšetrovania trestného činu alebo priestupku na úseku zbraní a streliva, pytliactva, alebo vyhrážania sa so zbraňou. Ak takéto konanie je voči členovi PZ začaté, je člen PZ povinný to ihneď oznámiť výboru PZ. Ak tak neurobí, bude to považované za hrubé porušenie domáceho poriadku.
 19. Ulovená zver je majetkom PZ.
 20. V prípade nariadenia ŠVaPS vykonať odstrel diviakov v rámci monitoringu  KMO. Odstrel vykonajú len členovia PZ.
 21. Povolenie na lov jelenej, srnčej a diviačej zveri sa vydáva na návrh výboru PZ po schválení členskou chôdzou. Srnec I., II. a III. vekovej  triedy sa prideľuje na návrh výboru po schválení členskou schôdzou do 30.8. v danom kalendárnom roku jednému členovi, v prípade nesplnenia odstrelu do tohto termínu o náhradníkovi na odstrel rozhoduje ČS PZ.
 22. Jeleň I., II., III a IV. vekovej triedy sa prideľuje na návrh výboru po schválení členskou chôdzou do 30.11. v danom kalendárnom roku. V prípade nesplnenia odstrelu do tohto termínu o náhradníkovi na odstrel rozhoduje ČS PZ.

23.Povolenie na lov srny a srnčaťa sa vydáva v čase od 1.9. do  do 30.11. v danom kalendárnom roku členom PZ, na návrh výboru po schválení členskou schôdzou.

 1. Povolenie na lov jelenice a jelienčaťa sa vydáva na návrh výboru PZ, po schválení členskou schôdzou v čase od začiatku povoleného lovu, do 15.12. v danom kalendárnom roku. V prípade nesplnenia si odstrelu do termínu, ktorý je uvedený na povolení na lov zveri o náhradníkovi rozhodne ČS PZ.
 2. Časová rezerva vytvorená pre vykonanie odstrelu jelenej a srnčej zveri je pre prípad ak sa odstrel neplní, aby výbor mal možnosť prijať opatrenia k splneniu plánu lovu.
 3. Členovi, ktorý sa od vydania povolenky dopustil disciplinárnych pokleskov, môže byť povolenie na lov zveri odobraté poľovníckym hospodárom. Poľovnícky hospodár o tomto úkone oboznámi výbor PZ.
 4. Odstrel akejkoľvek zveri bez platného povolenia na lov zveri, alebo nezapísanie sa do knihy návštev revíru s poľovníckou zbraňou sa posudzuje ako hrubé porušenie základných práv a povinnosti člena PZ a proti takému členovi je výbor PZ povinný vykonať príslušné opatrenia v zmysle interných predpisov i všeobecne záväzných predpisov SPZ, SPK.
 5. Výbor PZ môže zabezpečiť poplatkový odstrel jelenej, srnčej a diviačej zveri v zmysle platných   predpisov a schváleného plánu lovu pre naše PZ.

Poľovná stráž

 1. Členov poľovnej stráže (PS) navrhuje členská schôdza PZ a schvaľuje Obvodný lesný úrad Dolný Kubín.
 2.  Svoju činnosť vykonávajú v súlade s  § 27, 28, 29 zákona č. 274 Z. z. o poľovníctve .
 3.  Členovia PS sú povinní sledovať všetko dianie v poľovnom revíri. Dbajú na dodržiavanie Stanov SPZ a Stanov PZ Zázrivá všetkými členmi PZ. Kontrolujú členov PZ, či pri návšteve poľovného revíru so zbraňou majú so sebou platný poľovný lístok, zbrojný preukaz a „povolenie na poľovačku“. Kontrolujú tiež naplnenie soľníkov a kŕmidiel. Poznatky a zistenia oznamujú poľovnému hospodárovi PZ, prípadne predsedovi PZ. Zistené porušenie Stanov SPZ, Stanov PZ a Domáceho poľovníckeho poriadku, ihneď hlásia uvedeným funkcionárom, v prípade neprítomnosti niektorému členovi výboru PZ.
 4.  Každý vstup do revíru, ktorý vykoná člen PS v súvislosti s výkonom tejto funkcie, je povinný vopred ohlásiť poľovnému hospodárovi.

Hospodárenie s divinou

 1. Pri výkone práva poľovníctva je divina vedľajším produktom výkonu práva poľovníctva. Divina nie je prioritou a nie je ani nárokovou časťou výkonu práva poľovníctva.
 2. Akákoľvek ulovená, uhynutá zver je majetkom PZ Zázrivá.
 3. Člen PZ má právo na podiel diviny a to podľa aktivity z predošlého obdobia ku dňu delenia diviny.
 4. Člen v prípade ulovenia raticovej zveri na individuálnej poľovačke má nárok na poľovnícke právo (trofej, pľúca, srdce, obličky, pečeň). Divina z jeleňa sa delí na základe pokynu poľovného hospodára. Divina z jelienčaťa a jelenice sa delí nasledovne: „1/2“ /polovica / diviny prislúcha strelcovi a druhá polovica jelienčaťa resp. jelenice sa delí podľa pokynu poľov. hospodára.  Divina zo srnčej zveri patrí strelcovi ak členská schôdza na návrh poľovného  hospodára nerozhodla inak. Uvedené podmienky v prípade potreby má poľovný hospodár právo upraviť. Divina z diviačej zveri, konkr. diviača a lanštiak zostáva strelcovi ak s ňou on nerozhodne naložiť inak. Divina z dospelej diviačice a dospelého diviaka – „1/2“ /polovica/ patrí strelcovi, druhú polovicu delí poľovný hospodár.  V každom prípade dodržiava proporcionalitu rozdelenia diviny podľa aktivity členov a prínosu pre chod združenia. Taktiež má povinnosť časť diviny ponechať v mraziacom boxe združenia na poľovníckej chate, pre potreby celej členskej základne.
 5. Člen, ktorý uloví kus raticovej zveri je povinný divinu riadne ošetriť a predložiť poľ. hospodárovi na kontrolu. Ak je nutné odobrať vzorky na vyšetrenie KMO a trichinelózu spiralis strelec, alebo poverená osoba ich odoberie. Následne poľ. hospodár zabezpečí ich doručenie na RgaVPS v Dolnom Kubíne. V daných prípadoch sa rešpektujú aktuálne veterinárne opatrenia a povinnosti z nich vyplývajúce, ktoré platia v predmetnom období.
 6. Ak je ulovený kus určený na rozdelenie pre členov, ktorý sú v poradí na diel, poľ. hospodár určí dvoch z nich, ktorý so strelcom pripravia počet dielov podľa zoznamu, ktorý im odovzdá poľ. hospodár. Diely z diviny v nezamrazenom stave, je možné rozviesť členom vtedy, ak sa tak členovia uvedený na  zozname, dohodnú. Inak diely s menom člena, ktorý má nárok, budú uložené v mrazničke.
 7. Členovia ktorým vznikne právo na diel budú poľ. hospodárom vyzvaný a diel z diviny si osobne vyzdvihnú, a to v deň ktorý určí hospodár, v budove chladiarenského boxu PZ. Hospodár určí čas vydávania diviny.
 8. Strelené kusy diviačej zveri zo spol. poľovačiek sa môžu deliť medzi členov, ktorým vzniklo právo na diel. Podľa zákona 352/2009 Z.z. sa tak môže stať na mieste, ktoré spĺňa hygienické požiadavky priameho predaja voľne žijúcej zveri a diviny z nej.
 9. Členovia, ktorý sa na vyzvanie nedostavia osobne v deň a hodinu určenú hospodárom, alebo nepošlú náhradu na prevzatie diviny, táto prepadne v prospech PZ.
 10. Divina určená pre potreby PZ sa uskladňuje do mraziaceho boxu umiestneného v chate PZ.
 11. Presný zoznam o hospodárení z divinou vedie poľ. hospodár spolu so záznamom o love.

 Spoločné poľovačky

Spoločná poľovačka je spoločenská udalosť, ktorá sa riadi špecifickými pravidlami a preto si zasluhuje mimoriadnu pozornosť. Na spoločnú poľovačku sa každý dostaví včas a riadne ustrojený.

 1. Každý člen je povinný zúčastňovať sa spoločných poľovačiek riadne poľovnícky ustrojený označený reflexným prvkom okolo klobúka alebo šiltovky na hlave, príp. reflexnou vestou tak, aby strelec na stanovišti bol vidieť z každej strany.
 2. Stanovištia na spoločnej poľovačke budú určované vedúcim poľovačky. Za účasti poplatkových hosťov  môžu byť číslované a losované.
 3. Je neprípustné, aby člen PZ, alebo jeho hosť sa zúčastnili neustrojení. Takto neustrojený môže byť zo spoločnej poľovačky vykázaný vedúcim poľovačky.
 4. Majiteľ PUP je povinný reflexným obojkom označiť tiež psa, ktorý bude pracovať v pohone. Reflexná stuha bude s flexibilného materiálu, tak aby sa pes v prípade potreby mohol ľahko vymaniť.
 5. Účastník spol. poľovačky je povinný bezvýhradne dodržiavať pokyny dané vedúcim spol. poľovačky. Predovšetkým pri zavádzaní nediskutovať o stanovišti. Po pridelení stanovišťa závodčim, strelec poďakuje a tým komunikácia skončila. Zachovávať maximálny pokoj a kľud, to platí aj po pridelení stanovišťa. Závodčí nikdy nehľadá dobrovoľníka na stanovište, stanovište jednoducho pridelí.
 6. Je neprípustné opustiť určené stanovište pred ukončením a odtrúbením pohonu. Ak sa tak stane člen bude vykázaný zo spoločnej poľovačky.
 7. Ak člen zmešká z akéhokoľvek dôvodu začiatok spol. poľovačky, nemôže sa jej zúčastniť.
 8. Pri slávnostnom ukončení SP vedúci poľovačky odovzdá zálomky strelcom na znak riadneho ulovenia zveri a vyhlási kráľa poľovačky. Ak člen strelil prvý kus zveri, bude slávnostne pasovaný na lovca zveri a to hneď na výrade.
 9. Platí prísny zákaz individuálnej návštevy revíru v deň konania spoločnej poľovačky a po jej slávnostnom ukončení, v tej časti revíru, a blízkom okolí, kde sa spol. poľ. konala, z dôvodu prípadnej dohľadávky postrieľaných kusov na SP, ktorá podľa zákona č. 274/2009 Z.z., nesmie mať charakter ďalšej poľovačky.

 Poľovnícky hostia

Poľovnícke združenie Zázrivá môže mať tieto spôsoby hosťovania:

 1. a) Stále hosťovanie – stály hosť
 2. b) Poplatkový hosť (domáci a zahraničný)
 3. c) Hosťovanie na pozvanie člena PS na individuálnu poľovačku
 4. d) Hosťovanie na pozvanie člena PS na spoločnú poľovačku
 5. a) Stále hosťovanie:

Stále hosťovanie sa bude uskutočňovať formou uzavretej zmluvy medzi PZ a stálym hosťom. Stály hosť uhradí paušálnu čiastku, ktorú určí ČS. Zmluva sa uzatvorí na dobu neurčitú s tým, že predpokladom jej platnosti je zaplatenie paušálneho poplatku pre nadchádzajúcu sezónu, vždy najneskôr do 31. 03. V zmluve budú upravené podmienky výkonu práva poľovníctva formou stáleho hosťovania. Sprievod stálemu hosťovi určí výbor PS.

 1. b) Poplatkový hosť:

Poplatkový odstrel je možný občanom SR, ako aj cudzincom, ktorí majú platné doklady pre výkon práva poľovníctva /VPP/. Cena za odstrel bude určená ČS PZ s prihliadnutím na trhové pomery v danej sezóne. O počte poplatkových hostí rozhodne výbor na základe plnenia plánu chovu a lovu a ekonomickej situácie PZ a schváli ho ČS.

 1. Poplatkový hosť je sprevádzaný určeným členom výborom PZ, po predchádzajúcom podpísaní zmluvy o love zveri. Zmluvu podpisuje predseda PZ alebo poľ. hospodár PZ. V zmluve musí byť uvedené: druh lovenej zveri, veková trieda, dni a čas lovu, cena za ulovenie zveri, cena za divinu v prípade predaja, poplatok za sprevádzanie, resp. poplatky za ubytovanie, ako aj poplatok za postrieľanú zver a pod.
 2. Sprevádzajúci člen vydáva pokyn na ulovenie zveri podľa vydanej povolenky a zodpovedá za správnosť lovu.
 3. Sprevádzajúci člen je zodpovedný za činnosť poplatkového hosťa aj počas lovu v poľovnom revíri a aj v poľovníckom zariadení.
 4. Trofej poplatkovému hosťovi môže byť vydaná až po vyrovnaní svojich záväzkov.
 5. Počas návštevy poplatkového hosťa sa ostatní členovia PZ musia zdržať poľovníckych aktivít v časti revíru, v ktorom je nahlásený poplatkový lov alebo pozvaný hosť.
 6. c) – d) Hosťovanie na pozvanie člena PZ:
 7. Každý člen PZ si môže pozvať na spoločnú poľovačku poľovníckeho hosťa. Poľovnícky hosť na začiatku spoločnej poľovačky je povinný odovzdať vedúcemu poľovačky pozvánku, ktorou bol na poľovačku pozvaný, s vyplnenými osobnými údajmi podľa predtlače a s menom člena PZ, ktorý ho na poľovačku pozval. Tieto údaje budú slúžiť vedúcemu poľovačky ako podklad na evidenciu účastníkov poľovačky. Bez riadne vyplnenej pozvánky bude hosť, na škodu pozývajúceho, z poľovačky vykázaný. Pozývajúci člen je povinný dopredu minimálne 2 dni oznámiť pozvanie hosťa poľovnému hospodárovi.
 8. Každý člen si môže pozvať poľovníckeho hosťa na individuálnu poľovačku maximálne na 3 vychádzky v poľovníckej sezóne, na úkor svojej povolenky. Pozývajúci a sprevadzajúci člen je zodpovedný za činnosť hosťa v revíri, za správne ošetrenie diviny, za správny selektívny odstrel, jej predloženie ku kontrole po ulovení poľ. hospodárovi a na chovateľskú prehliadku. V prípade ulovenia zveri hosťom, členovi, na úkor ktorého hosť lovil, nárok na lov takejto  zveri zaniká. Zistenie poľov. hosťa samotného v revíri so zbraňou v inej časti revíru ako je zapísaný v KNR, bude považované za priestupok a pozývajúci člen PS bude disciplinárne riešený výborom PZ.

Výbor môže schváliť bezplatné vydanie hosťovskej povolenky za mimoriadnu činnosť alebo hmotnú výpomoc v prospech PZ nečlenovi PZ na dobu určitú.

Strelecká činnosť

 1. Každý člen je povinný svoje zbrane udržovať v riadnom technickom stave, predkladať ich zákonom stanovených lehotách ku kontrole.
 2. Člen PZ Zázrivá má povinnosť zúčastniť sa kontrolných strelieb organizovaných SPK.
 3. Členovi, ktorý sa nezúčastní strelieb,  nebude  vydaná povolenka na lov zveri pre poľovnícky rok v ktorom sa  povinných strelieb nezúčastnil.
 4. Výkaz o streľbách vyhotovuje poľov. hospodár, kontroluje predseda PZ.

 

 Hmotná zainteresovanosť.

 1. Hmotná zainteresovanosť členov PZ na zveľaďovaní poľovníctva spočíva v zodpovednosti za spoločný hnuteľný a aj nehnuteľný majetok PZ, za jeho udržiavanie v užívania schopnom stave.
 2. Základným ukazovateľom hodnotenia je účasť na činnosti PZ.
 3. Hodnotí sa práca a činnosť vykonaná od 1.1 do 31.12 v prospech PZ.
 4. Pre vydanie povolenky k lovu raticovej zveri sa berie do úvahy činnosť člena PZ v predchádzajúcom poľovníckom roku a vydá sa mu len vtedy, ak má člen vyrovnané všetky pohľadávky voči PZ.
 5. Delenie diviny sa vykonáva v priebehu plynúceho roka podľa účasti na aktivitách, poľovačkách a činnosti PZ.
 6. Každému členovi jednotlivé aktivity potvrdí vedúci úseku –poľovná stráž , vedúci brigády, predseda PZ, poľovnícky hosp. – priebežne za celé obdobie.
 7. Organizátor akcie vyhotoví výkaz o uvedenej práci so zoznamom účastníkov.
 8. Výkazy sa predkladajú výboru PZ a následne na vedomie členskej schôdzi PZ min. 3x v poľovníckom roku.
 9. Výbor pri hodnotení prihliada na chorobu člena, dlhodobú práceneschopnosť, na člena ktorý požiada o oslobodenie od prác z iného závažného dôvodu hodného zreteľa. O danú úľavu pri hodnotení má člen PZ požiadať výbor PZ písomnou formou.
 10. Zníženie limitu hodnotenia a účasti na činnosti PZ sa schvaľuje po predložení žiadosti člena :
 11. a) člen PZ po dovŕšení veku 65 rokov,  až do dovŕšenia 70 rokov veku, sa musí zúčastniť 50% všetkých brigád organizovaných PZ. Povinnosť plnej účasti na spoločenských akciách PZ sa nemení. Členovi zostávajú zachované  všetky ostatné práva a povinnosti.
 12. b) člen nad 70 rokov sa stáva čestným členom PZ. Zbavuje sa povinnosti účasti na brigádach s tým, že má nárok na všetky práva, môže sa aktívne sa zúčastňovať na chode PZ. Čestný člen má právo podávať návrhy a pripomienky, má právo hlasovať, voliť a byť volený.
 13. c) člen PZ Zázrivá uvedený v bode a), b), môže na základe svojho rozhodnutia zúčastniť sa stanovených brigád nad stanovený limit ak mu to okolnosti a zdravotný stav dovolia.
 14. d) člen ktorý riadne oznámi písomne, že sa bude dlhodobo zdržovať mimo možnosti aktívne pracovať v PZ napr. zahraničie/ nebude sa hodnotiť. V tomto období stráca nárok na akékoľvek podiely a úžitky z hospodárenia a činnosti PZ. Po návrate bude považovaný za člena so všetkými povinnosťami a právami.
 15. Člen, ktorý sa nezúčastní na brigáde, má právo si za seba zabezpečiť primeranú náhradu, pričom daný zástupca musí zvládnuť potrebnú prácu v  požadovanej kvalite a výkone. Veková hranica náhradníka je min. 18 rokov.
 16. Novoprijatý člen je povinný pri vstupe do PZ zaplatiť členský podiel 50 Eur, a majetkový podiel pripadajúci na jedneho člena PZ. Jeho výška sa vypočíta na základe výsledku hospodárenia PZ z účtovnej uzávierky predošlého roka.
 17. Členovi, ktorému členstvo v PZ zaniklo, sa členský podiel 50 Eur nevracia. Ďalej členovi, ktorému zaniklo členstvo, sa vráti majetkový podiel vo výške pripadajúceho na jedného člena. Podiel je splatný až po schválení hospodárenia za prislušný rok VČS a po odpočítaní pohľadávok, ktoré PS voči členovi má.
 18. Kľúče od poľovníckej chaty má každý člen PZ, to isté platí aj u kľúča od skrinky kde je umiestnená Kniha návštev poľovného revíru.
 19. Výbor PZ dáva súhlas na rodinné podujatia členov PZ. Jedno podujatie do roka môže na chate vykonať každý člen zdarma. Ďalšie podlieha poplatku 20 Eur za akciu. Členovia chránia inventár a zariadenie chaty před zbytečným zničením a poškodením.
 20.   Krmivo pre zver sa zabezpečuje na základe plánu starostlivosti o zver. Kukuricu, dužinaté krmivo, resp. obilný odpad a soľ zabezpečuje výbor PZ. Seno si zabezpečujú sami členovia individuálne.

 Kritéria pre pridelenie odstrelu trofejovej raticovej zveri

 1. Aktivita člena PZ
 2. Splnenie pracovných povinností podľa schváleného plánu činností PZ
 3. Mimoriadna rodinná udalosť /svadba, krštiny/, ak sú splnené ostatné povinnosti vyplývajúce z tohto DP.
 4. Mimoriadne zásluhy o rozvoj poľovníctva v PZ. Rozhodne výbor PZ.
 5. Správny selektívny odstrel trofejovej zveri v predchádzajúcom roku. Evidenciu a návrh strelcov trofejovej zveri predkladá poľovnícky hospodár, návrh koriguje a schvaľuje výbor PZ na výborovej schôdzi pred začiatkom lovu jednotlivých druhov trofejovej zveri.
 6. Periodicita pridelenia lovu trofejovej raticovej zveri závisí na splnení hodnotiacich kritérií. Trofejová zver sa prideľuje postupne od najnižších vekových tried po najvyššiu v zmysle plánu chovu a lovu.
 7. Pridelenie mimoriadneho lovu trofejovej raticovej zveri, môže byť udelené z príležitosti okrúhleho životného jubilea, alebo za mimoriadnu činnosť v prospech PZ ak boli splnené podmienky ustanovené týmto DP.

 

 Voľba výboru, dozornej rady, delegáta RgO DK ostatných funkcionárov PZ.

 

 1. Voľby sa prevádzajú na VČS PZ viackolove, v každom kole sa volí člen výboru na danú funkciu, resp. DR

2, Členov na volenú funkciu navrhuje výbor, alebo členovia PZ.

 1. Hlasuje sa na pripravenom volebnom lístku.
 2. Člen PZ krúžkuje ÁNO – NIE na kandidátnom lístku pre navrhnutého kandidáta. V prípade nezakrúžkovania súhlasu – nesúhlasu sa volebný lístok považuje za – ZDRŽAL SA. Iné ako zakrúžkovanie súhlasu – nesúhlasu sa považuje za neplatný volebný lístok.
 3. Funkcionárom sa stáva člen PZ , ktorý získa nadpolovičnú väčšinu hlasov všetkých členov PZ. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu PZ. Ak kandidát nezískal potrebnú väčšinu, výbor navrhne na danú funkciu ďalšieho kandidáta a prebieha nové hlasovanie.
 4. Všetky voľby v PZ riadi zvolená volebná komisia.

a, Prečíta postup volieb

b, Vydá volebné lístky

c, Sčíta hlasy kandidátov

d, Vyhlási výsledky volieb

 1. Mimoriadne voľby funkcionárov PZ v priebehu funkčného obdobia sa vykonajú na najbližšej ČS podľa stanov SPK. Dôvody:

a, odstúpenie s funkcie

b, odvolanie s funkcie

 1. ČS nevolí poľovné stráže , navrhuje a schvaľuje ju výbor PZ, OLÚ vymenuváva.
 2. Poľovnícky hospodár určuje zástupcu v čase svojej neprítomnosti iba z členov, ktorý zložili skúšku na funkciu Poľovných hospodárov.

Etický kódex poľovníka

Článok 1

Poľovník pozná, ovláda, ctí a dodržiava právne predpisy upravujúce poľovníctvo v Slovenskej republike a v Európskej únii.

Článok 2

Poľovník si ctí, v praxi povinne dodržiava a rozširuje všetky zvyky a tradície súvisiace s poľovníctvom a lovom.

Článok 3

Poľovník sa trvale vzdeláva a poznávanie prírody chápe ako svoju vnútornú potrebu.

Článok 4

Poľovník dbá na práva a oprávnené záujmy ostatných poľovníkov a na práva a oprávnené záujmy celého PZ

Článok 5

Poľovník dbá o mravnú čistotu poľovníckeho združenia a správa sa tak, aby mohol byť vzorom pre celú spoločnosť.

 Článok 6

Poľovník chápe zver ako neoddeliteľnú súčasť prírody a nenahraditeľný, trvalo udržateľný zdroj prírody.

Článok 7

Poľovník preukazuje zveri úctu, ktorú si zaslúži, stará sa o ňu, chráni ju a ctí zodpovednosť za starostlivosť o ňu.

Článok 8

Poľovník chápe účasť na love ako česť, ktorej sa mu dostalo od prírody a podľa toho sa na love správa.

Článok 9

Poľovníkovi neslúži zver len ako terč a pri love ho nemotivujú iba ekonomické aspekty alebo zdroj streleckej zábavy.

Článok 10

Poľovník pri svojej činnosti spolupracuje s ostatnými členmi komory, domácimi a zahraničnými poľovníckymi spoločnosťami.

 Záverečné ustanovenie

Domáci poriadok PZ Zázrivá platí odo dňa jeho schválenia  členskou schôdzou. Je záväzný pre všetkých členov PZ Zázrivá,  pre poľovníkov a poľovníckych hostí ktorí vykonávajú právo poľovníctva v PR Zázrivá. Všetky minulé ustanovenia a uznesenia ČS, ktoré súvisia s týmto Domácim poľovníckym poriadkom, jeho  prijatím  strácajú platnosť a to dňom schválenia, kedy nadobúda aj účinnosť. Porušenie alebo nedodržiavanie tohto Domáceho poriadku sa bude disciplinárne riešiť v duchu tohto domáceho poriadku za dodržania disciplinárneho poriadku SPK a Stanov PZ Zázrivá.

 

Schválené členskou schôdzou dňa ……………………………………………………………….